Medio Ambiente

La vigilancia del respeto al Medio Ambiente

Emissions atmosfèriques: comprovació del compliment de la normativa a Catalunya.

Les instal·lacions que disposen de qualsevol procés industrial, d’extracció, etc., emeten contaminants a l’atmosfera com a conseqüència dels propis processos. Aquestes instal·lacions estan subjectes a una normativa mediambiental que regula els nivells d’ emissions atmosfèriques i el seu compliment es comprova periòdicament.

L’avaluació i l’autocontrol en l’àmbit de les emissions i de la qualitat de l’aire previs a la inspecció reglamentaria garantiran que les empreses compleixin amb la normativa específica de Catalunya i determinen l’existència de qualsevol problema abans de que aquest suposi un incompliment.

Per aquelles empreses que vulguin assegurar-se de que compleixen els requisits legals respecte a las emissions atmosfèriques, Eurocontrol ofereix un servei de mesures no reglamentàries de tots els contaminants producte de qualsevol procés industrial, recolzament tècnic, assessorament, informació del condicionament i adequació dels focus, comprovació de la eficàcia i eficiència de les mesures preventives i resultats de laboratori a nivell informatiu amb l’objectiu d’evitar una no conformitat i respectar el medi ambient.

Ens adaptem a les necessitats dels nostres clients, podent fer mesures de major o menor durada, tenint en compte els diferents processos i  sistemàtiques del funcionament general de producció o fabricació.

Les mesures en qualsevol cas, son preventives, es realitzen tenint en compte les normes (UNE EN, ISO, etc) pertinents,  IT de la Generalitat i seguint els protocols interns d’actuació per tal de donar uns resultats adients i que els nostres clients puguin representar aquest valors acord a la normativa aplicable al focus, nosaltres no podem donar conformitat, ja que les mesures es realitzen amb caràcter NO REGLAMENTARI.

 

 

Emissions atmosfèriques:

 • Partícules Sòlides Totals UNE EN 13284-1
 • Dioxines i Furans (PCDD/F) UNE EN 1948-1
 • Opacitat ASTM-D2156-94
 • Partícules Sedimentables ITVCA 08
 • Determinació de la concentració de COT
  • COV Totals UNE EN 12619
  • COV individuals UNE EN 13649 i EPA 18
 • Anàlisis de gasos de Combustió IT AT 022
 • Oxígen UNE EN 14789
 • Monóxid de Carboni UNE EN 15058
 • Óxids de Nitrogen UNE EN 14792
 • Mostrejos de Metalls Pesats (As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V) UNE EN 14385
 • Mercuri UNE EN 13211
 • Amoníac UNE EN
 • Clor EPA SW 846 método 0050
 • Àcid Clorhídric UNE EN 1911
 • Àcid Fluorhídric UNE EN 15713
 • Hidrocarburs Aromàtics Policíclics ONE ISO 11338-1
 • Òxids de Sofre com OS2 UNE EN 14791
 • Humitat UNE EN 14790
 • Caudal UNE EN 16911-1
 • Diòxid de Sofre UNE 77226 i UNE 77216
 • Formaldehid VDI 3862 parte 3
 • Àcid Sulfhidric ICAS Método 701
 • Control de Compostos PCB’s, PAH’s, PM10, PM2’5, etc.
 • Control de l’eficàcia de les mesures correctores
 • Assessorament sobre el correcte condicionament dels focus UNE EN 15259